Matlab求解数独

前几年搞的小程序,不多说,上代码,走的深度优先,我自己不习惯写代码加注释,想到哪里写到哪里,自己看看就好。

数独输入为c矩阵,需要填空的地方为0

c=[0 0 5 3 0 0 0 0 0;
  8 0 0 0 0 0 0 2 0;
  0 7 0 0 1 0 5 0 0;
  4 0 0 0 0 5 3 0 0;
  0 1 0 0 7 0 0 0 6;
  0 0 3 2 0 0 0 8 0;
  0 6 0 5 0 0 0 0 9;
  0 0 4 0 0 0 0 3 0;
  0 0 0 0 0 9 7 0 0];
treenumx=[];
treenumy=[];
for i=1:9
 for j=1:9
  if c(i,j)>0
   tree(i,j).x=c(i,j);
  else
   un1=union(c(i,:),c(:,j));
   un1=union(un1,c(floor((i-1)/3)*3+1:floor((i-1)/3)*3+3,floor((j-1)/3)*3+1:floor((j-1)/3)*3+3));
   tree(i,j).x=setdiff([1:9],un1);
   treenumx=[treenumx i];
   treenumy=[treenumy j];
  end
 end
end
layout=1;
c2=c;
tab=ones(length(treenumx),1);
noden=zeros(length(treenumx),1);
for k=1:length(treenumx)
 noden(k)=length(tree(treenumx(k),treenumy(k)).x);
end
if sum(noden==0)>0
 error('Please check input')
end
while 1 
 i=treenumx(layout);
 j=treenumy(layout);
 squnear=c2(floor((i-1)/3)*3+1:floor((i-1)/3)*3+3,floor((j-1)/3)*3+1:floor((j-1)/3)*3+3);
 nodes=tree(treenumx(layout),treenumy(layout)).x(tab(layout));
 if nodes~=c(i,j) && (isempty(intersect(nodes,c2(i,:)))) && (isempty(intersect(nodes,c2(:,j)))) && (isempty(intersect(nodes,squnear)))
   c2(i,j)=nodes;
   
   layout=layout+1;
   if layout>length(treenumx)
     break
   end
 else
   if tab(layout)<noden(layout)
     tab(layout)=tab(layout)+1;
   else
     tab(layout)=1;
     c2(i,j)=0;
     layout=layout-1;
   end
 end 
% display([num2str(layout) '-' num2str(tab(layout))]);
end
c2
分享到:

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注